Betygsakuten


Försäljningsavtal

1. Allmänna regler och definitioner

1.1 Om du väljer att köpa produkter eller tjänster som erbjuds på betygsakutens webbtjänst accepterar du att bli juridiskt bunden till detta försäljningsavtal samt villkor mellan dig och betygsakuten.
Dessutom accepterar du de villkor och sekretesspolicys som anslås på tjänsten.

1.2 Användning av uppgifter: Betygsakuten förbinder sig att hålla dina personliga uppgifter konfidentiella. Vi varken säljer, utbyter med eller hyr ut dina personliga uppgifter till tredjepart. Vi lämnar ej heller ut personliga uppgifter eftersom vi efter leverans av tjänster från betygsakuten raderar samtliga personuppgifter rörande varje beställning.
Utförligare beskrivning av sekretess/anonymitet finns under villkor punkt 10 som rör sekretesspolicy

1.3 Betygsakuten beviljar härmed dig en begränsad licens att kopiera och använda de material, funktioner och tjänster som tillhandahålls på www.betygsakuten.se enbart för personlig och icke-kommersiell användning enligt detta avtal. Tjänstens design och layout är särskilt undantagna från material.Ingen annan användning av tjänsten eller material tillåts. Du godtar att alla kopior du gör av material (eller delar av material) skall behålla all copyright-information och andra ägandemeddelanden som finns däri.
Så kallad framing av tjänsten eller material eller publicering av material på andra webbplatser är strängt förbjudet.

1.4 Produkterna, tekniken och/eller processerna som beskrivs och/eller används på tjänsten kan vara immateriell egendom med rättigheter som www.betygsakuten.se eller andra tredjepartsleverantörer. Utom för den begränsade licens som beviljas ovan skall ingen information i detta dokument tolkas som tilldelat till dig på något sätt, varken underförstått, genom hinder mot förnekande av ett visst sakförhållande eller annat, varken licens, titel eller ägande av någon rättighet till immateriell egendom från www.betygsakuten.se eller tredjpartsleverantör.

2. Användning av tjänst och innehåll

2.1 Innehållet på tjänsten är endast avsett för personlig och icke-kommersiell användning. Allt material publicerat på tjänsten (inklusive, men inte begränsat till foton, grafik, bilder, illustrationer, även kallat "Innehåll") skyddas av copyright och ägs eller kontrolleras av www.betygsakuten.se eller part som tillhandahåller innehåll. Du måste acceptera alla ytterligare copyright-begränsningar som kan finnas i det innehåll som du når via tjänsten.

2.2 Allt material och innehåll som är tillgängligt på tjänsten skyddas av copyright enligt copyright-lagar i Sverige, USA och internationella lagar om upphovsrätt. Du får inte ändra, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, reproducera (utom för på annat sätt bestämt i detta avtal), skapa nya verk från, distribuera, utföra, visa eller på något sätt bearbeta, något av materialet eller innehållet eller tjänsten i sin helhet eller delar av den.

2.3 Användare av tjänster från www.betygsakuten.se äger rätt att skriva ut obegränsat antal betyg, dokument via den PDF-fil betygsakuten tillhandahåller efter betalning förutsatt att den ej modifierats eller ändrats efter leverans.

2.4 Användare av tjänster från www.betygsakuten ska ha uppnått myndig ålder, dvs 18 års ålder

3. Tillgänglighet av tjänst och länkar

3.1 Betygsakuten kan leverera på tjänsten, i dess nyhetsbrev eller i e-postkommunikation till dig, länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Dessa kan förekomma i form av textlänkar, annonser, banderoller, knappar, inbyggda presenttjänster, digital betalning, digitala presentcertifikat eller annat. DE VAROR OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DESSA LÄNKAR ERBJUDS AV OBEROENDE FÖRETAG SOM INTE PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED BETYGSAKUTEN. BETYGSAKUTEN ANSVARAR INTE FÖR KVALITET, RIKTIGHET, UTFÖRANDE, VÄRDE, LÄMPLIGHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET HOS TILLGÄNGLIGA VAROR ELLER ANNONSÖRERNAS BETALNINGSFÖRMÅGA ELLER FINANSIELLA FÖRMÅGA. BETYGSAKUTEN VARKEN ERSÄTTER ELLER GOTTGÖR DIG FÖR NÅGON FÖRLUST SOM DU KAN ÅDRA DIG SOM RESULTAT AV TRANSAKTIONER MED EN BETYGSAKUTEN-ANNONSÖR. ANVÄNDARE UPPMANAS ATT IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID VAL AV FÖRETAG ATT HANDLA MED ONLINE.

3.2 Det kan finnas tillfällen när åtkomst av tjänsten ges via en länk som finns på en webbplats som tillhör en tredjepartsleverantör. Varken BETYGSAKUTEN ansvarar för eller ger några garantier med avseende på information på någon av dessa övriga webbplatser och varken BETYGSAKUTEN skall ansvara för materiella skador eller personskador som kan uppstå på grund av innehållet på dessa webbplatser. Varken BETYGSAKUTEN stödjer de individer, företag eller andra liknande enheter, produkter eller material som är förbundna med sådana individer, företag eller andra liknande enheter, som tillhandahåller en länk till tjänsten.

4. Förklaringar och garantier

4.1 Du förklarar, garanterar och intygar (a) att inget material av någon sort som skickas av dig eller användare av ditt konto (i) kränker, plagierar eller bryter mot tredjepartsleverantörers rättigheter, inklusive copyright, varumärke, sekretess eller andra personliga rättigheter eller äganderättigheter; eller (ii) innehåller ärekränkande eller på annat sätt otillåtet material och (b) att du är minst arton (18) år. Härmed accepterar du att skydda, försvara och godkänna att BETYGSAKUTEN och alla tjänstemän, chefer, ägare, agenter, tillhandahållare av innehåll, licensgivare och licensmottagare ("Gottgjorda parter") inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga, inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden i samband med anspråk som uppstår vid kontraktsbrott orsakat av dig eller någon som använt ditt konto eller ovannämnda föreställningar, garantier och intyganden. Du skall samarbeta i sådan utsträckning som rimligen kan krävas i försvar av sådant anspråk. BETYGSAKUTEN förbehåller sig rätten att på egen bekostnad exklusivt försvara och styra allt innehåll som gottgörs av dig.

4.2 BETYGSAKUTEN förklarar eller bekräftar ej korrekthet eller tillförlitlighet i något omdöme, uttalande eller annan information som visas eller distribueras via tjänsten eller av användare, tillhandahållare av information eller annan person eller enhet. Du accepterar att förlitan på sådant omdöme, uttalande eller annan information sker på egen risk.

5. Registrering och säkerhet

5.1 Om du köper produkter eller tjänster måste du uppge viss registreringsinformation som måste vara korrekt. Du får inte (a) använda ett konto som tillhör en annan person med uppsåt att uppträda som den personen eller (b) använda ett konto som en annan person har rättigheter till utan den personens godkännande. Om dessa bestämmelser inte följs ses detta som ett avtalsbrott vilket kan resultera i omedelbar avstängning av ditt konto.

5.2 Du skall meddela BETYGSAKUTEN om känd eller misstänkt obehörig användning av ditt konto eller känd eller misstänkt brott i säkerheten, inklusive förlust, stöld eller obehörigt avslöjande av lösenord eller kreditkortsinformation.

5.3 Du ansvarar för all användning eller aktivitet på ditt konto inklusive användning av kontot av tredjepart med behörighet från dig att använda ditt lösenord. All bedräglig, oegentlig eller på annat sätt olaglig aktivitet kan utgöra grund för avstängning av ditt konto, efter BETYGSAKUTEN:s gottfinnande och BETYGSAKUTEN kan hänvisa dig till lämplig brottsbekämpande myndigheter.

6. Avgifter och betalningar

6.1 Du skall ansvara för betalning av alla avgifter som åsamkas vid användning av tjänsten till de priser som gäller för den faktureringsperiod i vilken sådana avgifter åsamkas, men inte begränsat till avgifter för produkter eller tjänster som erbjuds till försäljning via tjänsten av Betygsakuten eller av leverantör eller tjänsteleverantör. Avgifter för tjänster sker normalt i förskott till angivet konto. Alla avgifter som eventuellt debiteras din mobiltelefonräkning via Premium SMS eller Pay by Mobile, kredit- eller debetkort som tillhandahålles som del av registreringsprocessen och du accepterar att betala sådana avgifter. Alla priser som uppges av BETYGSAKUTEN inkluderar moms. FÖRSÄLJNING KAN EJ UPPHÄVAS. INGEN ÅTERBETALNING MEDGES.

7. Kommunikation mellan BETYGSAKUTEN och användare

7.1 BETYGSAKUTEN raderar samtliga personuppgifter efter beställning.

7.2 BETYGSAKUTEN förbehåller sig rätten att skicka elektronisk post i samband med beställning angående administrationsärenden och juridiska ärenden som rör tjänster.

7.3 BETYGSAKUTEN förbehåller sig rätten att samla in information om din användning på www.betygsakutens.se webbsajt och demografiska uppgifter under förutsättning att detta inte avslöjar din identitet. Dessa uppgifter innehåller ingen personlig information utan används endast för att förbättra webbsajtens funktioner och tillgänglighet. Mer information finns i sekretesspolicyn i hjälpavsnittet.

8. Programvarulicenser

All information och programvara som tillhandahålles via tjänsten är och skall förbli egendom tillhörande BETYGSAKUTEN. Du får varken publicera, sända, återöverföra eller på annat sätt reproducera informationen eller programvaran på något medium, utom att göra utskrifter för personliga och icke-kommersiella syften.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 MATERIAL, INFORMATION OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLES PÅ TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DET FINNS INGEN GARANTI MOT STÖRNINGAR I UTNYTTJANDET AV MATERIAL, INFORMATION ELLER TJÄNSTER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DATA, TEXT, BILDER, LJUD ELLER DATORPROGRAM (INKLUSIVE SAMLINGAR OCH SAMMANSTÄLLNINGAR AV DEM)) ELLER MOT ÖVERTRÄDELSER. BETYGSAKUTEN ANSVARAR INTE FÖR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SOM SKICKATS VIA TJÄNSTEN INTE NÅR DESS AVSEDDA MOTTAGARE, ELLER NÅR MOTTAGARE PÅ DATUM SOM ANGETTS AV AVSÄNDAREN. MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ TJÄNSTEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

9.2 VARKEN BETYGSAKUTEN ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER DOTTERBOLAG SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER FÖRUTSEDDA OCH/ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST ELLER ADVOKATARVODEN) AV NÅGOT SLAG BEROENDE PÅ, SOM RESULTAT AV ELLER UPPSTÅENDE I SAMBAND MED TILLGÅNG TILL ELLER, OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA WEBBTJÄNSTEN ELLER TJÄNSTER ELLER FÖRLITAN PÅ INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLES PÅ WEBBPLATSEN, ÄVEN OM BETYGSAKUTEN HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA ORSAKER TILL ÅTGÄRD SAMMANLAGT OCH I FÖRLÄNGNING, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KONTRAKTSBROTT, GARANTIBROTT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR, FELAKTIGA FÖRKLARINGAR OCH ANDRA AVTALSBROTT. I HÄNDELSE ATT TIDIGARE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM PRESENTERAS HÄRI AV NÅGON ANLEDNING INTE SKALL ANSES KUNNA EFTERKOMMAS ELLER TILLÄMPAS, ACCEPTERAR DU ATT BETYGSAKUTENS KOLLEKTIVA ANSVAR INTE SKALL ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM BETALATS I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL.

9.3 BETYGSAKUTEN SKALL ICKE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ELLER ANSER SIG ANSVARA FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM HAR ÖVERFÖRTS PÅ NÅGOT SÄTT AV DIG ELLER TREDJEPART, ELLER FÖR MISSTAG, ÄREKRÄNKNINGAR, FÖRTAL, FÖROLÄMPNINGAR, FÖRSUMMELSER, OSANNINGAR, OANSTÄNDIGHETER, OTILLBÖRLIGHETER, TRAKASSERIER, HOT, MISSBRUK ELLER KRÄNKANDE, SOM DU KAN KONFRONTERA VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. DU ACCEPTERAR ATT BETYGSAKUTEN OCH PARTER SOM BETYGSAKUTEN HAR KONTRAKTERAT SOM VÄRD ELLER FÖR UNDERHÅLL AV DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNST, SKALL ANSES VARA OSKYLDIGA TILL ALLA KRAV BASERADE PÅ KOMMUNIKATION ELLER MATERIAL SOM GJORTS TILLGÄNGLIG AV DIG PÅ WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN.

10. Övrigt

10.1 Om något villkor i detta avtal, av domstol eller administrativt organ i vederbörande rättskipningsområde anses vara ogiltigt eller inte skall efterkommas, skall detta inte påverka övriga villkor i detta avtal, vilka fortfarande skall vara i kraft. Ingenting i detta avtal skall påverka dina lagstadgade rättigheter.

Villkor

Välkommen till www.betygsakuten.se drivs av Kjell Frederiksen. Innan du använder de många användbara tjänster som erbjuds här ber vi dig läsa igenom de villkor som gäller. Villkoret för att använda, få tillgång till eller läsa betygsakutens webbplats, program, innehåll och tjänst förutsätter att användare accepterar dessa villkor, användarlicensen och sekretesspolicyn, såväl som alla andra policies och riktlinjer som anges som referens i detta avtal. När du använder tjänsten och klickar på alternativet "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" nedan accepterar du att bli juridiskt bunden av detta avtal och betygsakutens sekretesspolicy. Om du inte accepterar alla dessa villkor ska du inte använda tjänsten. Betygsakuten förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett orsak, uppdatera eller ändra detta avtal utan föregående meddelande. Genom att fortsätta använda den här tjänsten blir du bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka och skriva ut senaste versionen av avtalet. Datumet för den senaste uppdateringen av detta avtal visas underst på den här sidan.

DETTA AVTAL INNEHÅLLER:
1. Acceptera kontrakt elektroniskt
2. Användarvillkor
3. Ändringar
4. Övervakning
5. Immateriell egendom
6. Länkar till andra webbplatser
7. Ansvarsfriskrivningar
8. Ansvarsbegränsning
9. Uppsägning
10. Sekretesspolicy
11. Gottgörelse
12. Verkställande
13. Gällande lagar
14. Uppdateringar av villkor
15. Övrigt

1. ACCEPTERA KONTRAKT ELEKTRONISKT:

Genom att använda tjänsten och klicka på alternativet "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" accepterar du att teckna avtal elektroniskt med www.betygsakuten.se. Du accepterar även att detta avtal har samma rättsliga verkan och effekt som ett skriftligt avtal med din underskrift och efterkommer de lagar som kräver skriftliga underskrifter inklusive tillämpbar bedrägerilagstiftning. Du samtycker även till att inte ifrågasätta giltigheten eller tillämpbarheten av detta avtal med anledning av att det har överförts eller bekräftats elektroniskt. Du avsäger dig vidare alla rättigheter eller krav under alla lagstiftningar, bestämmelser, regler, föreskrifter eller andra lagar i alla rättskipningsområden som kräver en ursprungssignatur eller leverans eller bevarande av icke-elektroniskt material. Dessutom medger du att du har haft möjlighet att skriva ut detta avtal.

2. ANVÄNDARLICENSAVTAL:

1. Beviljande av licens

Enligt villkoren i detta avtal beviljar www.betygsakuten.se en icke-exklusiv, ej återkallningsbar, begränsad licens, att kopiera, använda och ladda ned tjänsten (för utskrift) enbart för icke-kommersiella syften på en dator som du kontrollerar (t ex en bärbar dator eller hemdator). Du godtar att alla kopior du gör av tjänsten (eller delar därav) ska behålla all copyright-information och andra ägandemeddelanden som finns här.

2. Förbud

Du får inte hyra ut, sälja, leasa, underlicensiera, distribuera, tilldela, kopiera eller på något sätt överföra tjänsten eller använda någon del av tjänsten till fördel för tredjepart via outsourcing- eller time-sharing-arrangemang eller via servicebyrå. Du får inte ändra, utföra reverse-engineering, dekompilera, demontera eller på annat sätt upptäcka källkoden för tjänsten eller försöka att göra så av någon anledning. Du får inte tillgång till och kan inte skapa eller ändra vår källkod på något sätt. Du har inte rätt att och kan inte skapa härlett arbete av tjänsten. Alla ändringar eller förbättringar av tjänsten förblir www.betygsakutens.se egendom. S k framing av tjänsten och/eller anslagning av tjänsten på andra webbplatser är strängt förbjudet. www.betygsakuten.se, kan efter gottfinnande ändra, avbryta eller göra uppehåll i din rätt att få tillgång till eller använda tjänsten.

3. Begränsningar

Du får inte använda tjänsten för att: (i) utföra någon aktivitet som är olaglig, skadlig, hotande, oriktig, kränkande, vilseledande, ärekränkande, inkräktande på annans integritet; (ii) delta i kommersiella aktiviteter inklusive, men inte begränsat till att skicka skräppost, erbjuda till försäljning någon del av tjänsten, värva annonsörer eller sponsorer eller sälja, licensiera eller tilldela allmän åtkomst till tjänsten (iii) (nedladdning), anslå, skicka e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvirus eller annan datorkod, filer eller program som har utformats för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten för datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning; (iv) störa eller avbryta tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten, eller inte följa krav, procedurer, policys eller bestämmelser för nätverk anslutna till tjänsten; och/eller bryta mot gällande lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

3. ÄNDRINGAR:

Betygsakuten kan avbryta, lägga till, ändra, uppgradera eller byta ut alla delar av tjänsten efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss särskilt rätten att när som helst ändra, lägga till, radera, avbryta eller ta bort programvara, filer, publikationer, information, kommunikation eller annat innehåll som visas på eller överförs via tjänsten.

4. ÖVERVAKNING:

Betygsakuten har ingen skyldighet att övervaka tjänsten eller användningen av den eller att behålla innehåll från någon användarsession. Betygsakuten förbehåller sig dock rätten att när som helst övervaka webbsajtens trafikflöde för att kunna optimera webbsajten. Betygsakuten kan inte samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter vid en utredning av påstådd olaglig aktivitet då vi alltid efter beställning raderar personlig information lämnat till betygsakuten. Betygsakuten raderar IP-adresser och annan personlig information efter en beställning för att skydda användare av tjänsten, medlemmar eller andra då detta är en avtalad sekretesspolicy mellan betygsakuten och dess klienter.

5. IMMATERIELL EGENDOM:

Allt innehåll på tjänsten inklusive, men inte begränsat till text, grafik, logotyper, knappbilder, bilder, ljudklipp eller programvara ("Innehåll"), tillhör Betygsakuten, våra partners eller tillhandahållare av innehåll och skyddas av internationella copyright-lagar. Alla varumärken, varumärkesnamn, märkesnamn och tjänstemärken från Betygsakuten, oavsett om dessa är registrerade eller ej, tillhör Betygsakuten. Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns häri ("Varumärken") tillhör respektive ägare.. All användning av innehåll, upphovsrättsskyddat material, varumärken och patenterbara tillgångar är strängt förbjudet utan skriftligt medgivande från Betygsakuten. Du måste äga eller ha erforderliga rättigheter att anslå innehåll på tjänsten och acceptera att skydda, försvara och anse Betygsakuten vara oskyldig till eventuella krav från tredjepart angående det innehåll du tillhandahåller på tjänsten. Alla frågor angående innehållet på tjänsten ska riktas via e-post till info@betygsakuten.se

6. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER:

Tjänsten kan innehålla länkar till tredjeparters webbplatser ("Tredjepartswebbplatser"). Betygsakuten bekräftar varken uttryckligen eller underförstått, innehållet på dessa tredjeparters webbplatser. Länkarna är till för att förenkla användningen. Betygsakuten har ingen kontroll över dessa tredjepartwebbplatser. Vi granskar inte heller innehållet på dessa webbplatser och är därför inte ansvariga för något av innehållet, annonser, tjänster, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjeparters webbplatser. Du accepterar att Betygsakuten inte ansvarar, varken direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas av eller påstås orsakas av användning av eller hänvisningar till sådant innehåller eller tjänster tillgängliga på eller via sådana tredjeparters webbplatser eller resurser.

7. FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

DU ANVÄNDER DENNA TJÄNST PÅ EGEN RISK. VARKEN BETYGSAKUTEN ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA, AGENTER, TILLHANDAHÅLLARE AV INNEHÅLL (TREDJEPARTFÖRETAG) ELLER LEVERANTÖRER GARANTERAR ATT TJÄNSTEN KAN ANVÄNDAS UTAN AVBROTT ELLER FEL. BETYGSAKUTEN GARANTERAR HELLER INTE DE RESULTAT SOM KAN FÅS AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN ELLER KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER INNEHÅLL I NÅGON INFORMATION, HANDELSVARA ELLER PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLES VIA TJÄNSTEN. ALLT INNEHÅLL, ALLA PRODUKTER, HANDELSVAROR, ANPASSNINGAR OCH MATERIAL SOM ERHÅLLES VIA TJÄNSTEN INKLUSIVE ALL TEXT, FILER, GRAFIK, LÄNKAR, ANIMERINGAR OCH JAVA-SKRIPT TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTI OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANDRAS RÄTTIGHETER, ANNAT ÄN DE GARANTIER SOM AVSER EXKLUDERING OCH INTE KAN EXKLUDERAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS UNDER LAGEN GÄLLER FÖR DETTA AVTAL. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER FÖR ALL MATERIELL SKADA ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV PRESTANDAFÖRSÄMRINGAR, FELAKTIGHETER, FÖRSUMMELSE, AVBROTT, RADERING, DEFEKTER, FÖRDRÖJNINGAR I DRIFT ELLER ÖVERFÖRINGAR, DATORVIRUS, FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLINJE, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST, TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV REGISTER OCH ALLA ORSAKER TILL ÅTGÄRD FÖR DETSAMMA, OAVSETT KONTRAKTSBROTT, OHEDERLIGT BETEENDE, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT. BETYGSAKUTEN ANSVARAR INTE FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM DISTRIBUERAS AV DIG ELLER TILL DIG I SAMBAND MED TJÄNSTEN. INGA RÅD ELLER INFORMATION, OAVSETT MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, FRÅN DIG VIA TJÄNSTEN SKALL SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGIVITS I VILLKOREN. 8. ANSVARSBEGRÄNSNING: UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKALL BETYGSAKUTEN ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA, AGENTER, TILLHANDAHÅLLARE AV INNEHÅLL ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA SKADOR. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, SKALL VARKEN BETYGSAKUTEN ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA, AGENTER, TILLHANDAHÅLLARE AV INNEHÅLL ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA SKADOR, STRAFFSKADOR, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA MATERIELLA FÖRLUSTER), VARE SIG DESSA GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT ELLER AVTALSBROTT, I SAMBAND MED ELLER PÅ NÅGOT SÄTT FÖRBUNDET MED (i) ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV TJÄNSTEN; (ii) FÖRDRÖJNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (iii) TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON INFORMATION OCH RELATERAD GRAFIK SOM FINNS PÅ ELLER SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA TJÄNSTEN OCH (iv) UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTEN. DU MEDGER OCH ACCEPTERAR ATT BETALNING AV BETYGSAKUTEN ELLER KVARHÅLLANDE AV DIG VAD GÄLLER DIREKTA SKADOR ENLIGT BEGRÄNSNINGARNA I TIDIGARE STYCKE ÄR DIN ENDA GOTTGÖRELSE ENLIGT DETTA AVTAL ELLER RÄTTVISLIGEN. BETYGSAKUTEN ÄR I INGA HÄNDELSER ANSVARIG FÖR SKADOR ORSAKADE AV DITT ELLER TREDJEPARTS AGERANDE ELLER FÖRSUMMELSE.

9. UPPSÄGELSE:

Detta avtal kan sägas upp av dig eller Betygsakuten, när som helst och utan särskild anledning och utan förbindelse att uppge orsaker för sådan uppsägning. Uppsägning av Betygsakuten kan göras skriftligt i e-postmeddelande till dig (angivet av dig under registreringen) genom ensidig borttagning eller radering av alla eller delar av tjänsten, innehållet eller annan tillgänglig metod. Utan begränsning av föregående, upphävs avtalet omedelbart, inklusive din rätt att använda tjänsten och innehållet, om du (i) inte följer bestämmelserna i detta avtal eller (ii) använder tjänsten i olagliga eller oegentliga syften. Vid uppsägning av avtalet accepterar du att omedelbart stoppa tjänsten. Ingen gottgörelse ges vid uppsägning.

10. SEKRETESSPOLICY:

VILKA UPPGIFTER SOM BEGÄRS AV DIG NÄR DU BESÖKER BETYGSAKUTENS WEBBPLATS OCH HUR BETYGSAKUTEN ANVÄNDER UPPGIFTERNA

Normalt samlar vi inte in uppgifter som kan hänföras till dig personligen när du besöker Betygsakutens webbplats. Vi ber dig ange personliga uppgifter bara om du köper produkter från Betygsakuten och behöver bara din e-postadress för att kunna leverera dessa produkter undantaget om du beställer tjänster som ska skickas med postleverans. Vi kan komma att använda dessa uppgifter för att upplysa dig om felaktigheter i beställningen och raderar dessa direkt efter mottagen och godkänd leverans.
Personliga uppgifter
Vid beställning: Tjänsten möjliggör för dig att skicka personliga uppgifter. Betygsakuten ber dig att fylla i formulär med uppgifter som används som underlag för betyg. Samtliga dessa uppgifter av personlig karaktär kommer att raderas av betygsakuten efter beställning.
Kontakt och support: Tjänsten möjliggör för dig att skicka frågor eller kommentarer. Betygsakuten ber dig ange din e-postadress och din fråga. Vi använder uppgifterna för att svara på din fråga och kan komma att göra dem tillgängliga internt för att förbättra vår tjänst för dig. Efter beställning raderas dina personuppgifter automatiskt och rutinmässigt. Vi är måna om att beställarens identitet alltid är anonym då detta är en avtalad sekretesspolicy mellan www.betygsakuten.se och dess användare av tjänster.
Icke-personliga uppgifter
En IP-adress är ett nummer som tilldelas automatiskt till din dator när du surfar på Internet. Webbservrar identifierar din dator automatiskt med hjälp av dess IP-adress. När besökare läser sidor på Betygsakutens webbplats sparar våra servrar besökarens IP-adresser. Vi länkar normalt inte IP-adresser till något personligt identifierbart det vill säga en besökares session sparas medan besökaren förblir anonym. Betygsakuten samlar in IP-adresser för systemadministrativa syften och för att övervaka hur webbplatsen används. Vi använder även IP-adresser för att samla in statistisk information och skicka denna till våra annonsörer och för andra marknads- och reklamsyften.

ANDRA SOM SAMLAR IN UPPGIFTER OM DIG OCH VEM DE DELAR DEM MED

Användning av uppgifter
Betygsakuten förbinder sig att hålla dina personliga uppgifter konfidentiella. Vi varken säljer, utbyter med eller hyr ut dina personliga uppgifter till tredjepart.
Andra uppgiftsinsamlare
Denna sekretesspolicy berör bara användning och avslöjande av uppgifter som vi samlar in om dig. I den mån du avslöjar dina uppgifter till andra parter, t ex länkar till andra webbplatser, kan olika regler gälla vid användning eller avslöjande av personliga uppgifter som du uppger för dem. Eftersom Betygsakuten inte kontrollerar sekretesspolicys för tredjeparter gäller sekretessbestämmelser och policys på respektive tredjeparts webbplats. Vi rekommenderar att du ställer frågor innan du avslöjar personliga uppgifter till andra.

ACCEPTERA E-POST

Du får inga kommersiella e-postmeddelanden från oss eller våra partners såvida du inte väljer att ta emot sådan e-post.

BESKRIVNING AV COOKIES OCH HUR BETYGSAKUTEN ANVÄNDER DEM

Vad är cookies? Cookies är små textfiler eller delar av information som en webbplats överför till en enskild hårddisk. Cookien tilldelar dig ett ID som Betygsakuten känner igen när du återvänder till webbplatsen. Genom att visa hur och när besökare använder webbplatsen hjälper cookies oss att se vilka områden som är populära och vilka som inte är det. Många förbättringar och uppdateringar av webbplatsen är baserade på data t e x totala antalet besökare och visade sidor. Hur inaktiverar jag cookies? De flesta webbläsare är som standard inställda att acceptera cookies. Du kan dock ställa in att webbläsaren ska neka alla cookies eller visa när en cookie skickas. Om du nekar cookies kanske delar av webbplatsen inte fungerar som förväntat eller körs betydligt långsammare. Utan cookies kan du t ex inte dra full nytta av Betygsakutens tjänster eller så kan du få svårigheter att fylla i enkäter. Cookies från tredjepart: Ibland kan du få cookies från andra parter när du besöker Betygsakutens webbplats. Betygsakuten kontrollerar inte dessa cookies. Användningen av cookies som skickas av tredjepartservrar är standard inom Internet-branschen.

SÄKERHET SOM SKYDDAR PERSONLIGA UPPGIFTER

Tyvärr kan säkerheten vid dataöverföring via Internet inte garanteras till 100%. Även om vi strävar efter att skydda dina personliga uppgifter kan Betygsakuten trots detta inte försäkra eller garantera säkerheten för några uppgifter som du överför till oss, eller annan information som tillhandahålls av vår webbplats. Betygsakuten ansvarar inte för att dina personuppgifter avslöjas på grund av fel under överföring eller obehörigt agerande av tredjeparter. När du vi har tagit emot dina uppgifter gör vi dock vårt bästa för att se till de hålls säkra på våra system genom rimliga skyddsåtgärder.

11. GOTTGÖRELSE:

Härmed skyddar, försvarar och godkänner du att Betygsakuten och deras tjänstemän, chefer, ägare, agenter, tillhandahållare av innehåll, licensgivare och licensmottagare ("Gottgjorda parter") inte är ansvariga ersättningsskyldiga, inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden som åsamkats av gottgjorda parter i samband med anspråk som uppstår vid kontraktsbrott orsakat av dig eller någon som använt ditt konto. Du skall samarbeta i sådan utsträckning som rimligen kan krävas i försvar av sådant anspråk. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad exklusivt försvara och styra allt innehåll som gottgörs av dig.

12. VERKSTÄLLANDE:

I händelse att vi bestämmer efter eget godtycke, att du har brutit mot detta avtal, skall vi ha rätten att omedelbart säga upp ditt konto (med eller utan gottgörelse), vägra medlemskap eller blockera sändning eller mottagning av betyg från vår webbplats och/eller använda andra gottgörelser som finns till vårt förfogande under gällande lagar.

13. GÄLLANDE LAGAR:

Detta avtal och respektive rättigheter och skyldigheter för parterna härtill skall bestämmas av dig och tolkas enligt lagarna i Sverige. Tvister eller anspråk som uppstår av eller rör detta avtal eller avtalsbrott, skall bestämmas av skiljedomsförfarande administrerat berörda myndigheter.

14. UPPDATERINGAR AV VILLKOR:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera detta avtal genom uppdatering av denna information. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du sådana uppdateringar och bör därför regelbundet besöka denna webbplats för att bestämma de villkor till vilka du förbinder dig.

15. ÖVRIGT:

Detta avtal representerar det fullständiga avtalet mellan dig och Betygsakuten angående ämnet härom och ersätter alla tidigare avtal och uppgifter. Om något villkor i detta avtal inte anses kunna efterkommas skall sådant villkor ändras i sådan utsträckning som är nödvändig för att det i största möjliga mån skall kunna efterkommas. Betygsakuten kan överföra, tilldela underlicens eller utlova vilka rättigheter och skyldigheter som helst under detta avtal till valfri tredjepart, utan föregående meddelande eller ditt medgivande. Du får inte överföra, tilldela, underlicensiera eller på något sätt utlova några rättigheter eller skyldigheter under detta avtal.
Frågor angående detta avtal kan ställas via e-post till info@betygsakuten.se
Vi hoppas att du tycker att Betygsakutens tjänster är roliga att använda!

Copyright © 2005-2009 betygsakuten.se Med ensamrätt.
Senaste uppdateringen 28 Mars 2009Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten